โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยะวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 0 0 0 3 4 27
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 8.82 % 11.76 % 79.41 %
ระดับประถมศึกษา
107
จำนวน(คน) 0 0 15 2 10 80
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 14.02 % 1.87 % 9.35 % 74.77 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 141 คน
จำนวน(คน) 0 0 15 5 14 107
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 10.64 % 3.55 % 9.93 % 75.89 %

141 : 0 , 0 , 15 , 5 , 14 , 107...0.00 , 0.00 , 10.64 , 3.55 , 9.93 , 75.89 = 34 : 24.11
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 141 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 24.11%

Powered By www.thaieducation.net