โรงเรียนสุเหร่าเกาะไร่ (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยะวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 2 1 4 2 3 14
ร้อยละ 7.69 % 3.85 % 15.38 % 7.69 % 11.54 % 53.85 %
ระดับประถมศึกษา
80
จำนวน(คน) 7 4 19 5 7 38
ร้อยละ 8.75 % 5.00 % 23.75 % 6.25 % 8.75 % 47.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
31
จำนวน(คน) 4 0 7 0 1 19
ร้อยละ 12.90 % 0.00 % 22.58 % 0.00 % 3.23 % 61.29 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 137 คน
จำนวน(คน) 13 5 30 7 11 71
ร้อยละ 9.49 % 3.65 % 21.90 % 5.11 % 8.03 % 51.82 %

106 : 9 , 5 , 23 , 7 , 10 , 52...8.49 , 4.72 , 21.70 , 6.60 , 9.43 , 49.06 = 54 : 50.94
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 137 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 66 คน คิดเป็นร้อยละ 48.18%

Powered By www.thaieducation.net