โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม(หอมศีลวิทยาคาร) (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยะวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
55
จำนวน(คน) 6 0 0 0 0 49
ร้อยละ 10.91 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 89.09 %
ระดับประถมศึกษา
168
จำนวน(คน) 2 0 11 0 0 155
ร้อยละ 1.19 % 0.00 % 6.55 % 0.00 % 0.00 % 92.26 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
80
จำนวน(คน) 4 0 5 0 0 71
ร้อยละ 5.00 % 0.00 % 6.25 % 0.00 % 0.00 % 88.75 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 303 คน
จำนวน(คน) 12 0 16 0 0 275
ร้อยละ 3.96 % 0.00 % 5.28 % 0.00 % 0.00 % 90.76 %

223 : 8 , 0 , 11 , 0 , 0 , 204...3.59 , 0.00 , 4.93 , 0.00 , 0.00 , 91.48 = 19 : 8.52
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 303 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 9.24%

Powered By www.thaieducation.net