โรงเรียนวัดสุขาราม (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยะวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 3 0 1 0 0 35
ร้อยละ 7.69 % 0.00 % 2.56 % 0.00 % 0.00 % 89.74 %
ระดับประถมศึกษา
101
จำนวน(คน) 7 2 8 0 0 84
ร้อยละ 6.93 % 1.98 % 7.92 % 0.00 % 0.00 % 83.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
42
จำนวน(คน) 3 2 2 0 0 35
ร้อยละ 7.14 % 4.76 % 4.76 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 182 คน
จำนวน(คน) 13 4 11 0 0 154
ร้อยละ 7.14 % 2.20 % 6.04 % 0.00 % 0.00 % 84.62 %

140 : 10 , 2 , 9 , 0 , 0 , 119...7.14 , 1.43 , 6.43 , 0.00 , 0.00 , 85.00 = 21 : 15.00
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 182 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 15.38%

Powered By www.thaieducation.net