โรงเรียนบ้านสีล้ง (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยะวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 12 3 1 0 0 21
ร้อยละ 32.43 % 8.11 % 2.70 % 0.00 % 0.00 % 56.76 %
ระดับประถมศึกษา
152
จำนวน(คน) 17 4 20 0 0 111
ร้อยละ 11.18 % 2.63 % 13.16 % 0.00 % 0.00 % 73.03 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 189 คน
จำนวน(คน) 29 7 21 0 0 132
ร้อยละ 15.34 % 3.70 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 69.84 %

189 : 29 , 7 , 21 , 0 , 0 , 132...15.34 , 3.70 , 11.11 , 0.00 , 0.00 , 69.84 = 57 : 30.16
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 189 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 57 คน คิดเป็นร้อยละ 30.16%

Powered By www.thaieducation.net