โรงเรียนวัดสองคลอง (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยะวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
64
จำนวน(คน) 12 1 4 0 0 47
ร้อยละ 18.75 % 1.56 % 6.25 % 0.00 % 0.00 % 73.44 %
ระดับประถมศึกษา
191
จำนวน(คน) 12 4 40 0 0 135
ร้อยละ 6.28 % 2.09 % 20.94 % 0.00 % 0.00 % 70.68 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
88
จำนวน(คน) 9 0 28 0 0 51
ร้อยละ 10.23 % 0.00 % 31.82 % 0.00 % 0.00 % 57.95 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 343 คน
จำนวน(คน) 33 5 72 0 0 233
ร้อยละ 9.62 % 1.46 % 20.99 % 0.00 % 0.00 % 67.93 %

255 : 24 , 5 , 44 , 0 , 0 , 182...9.41 , 1.96 , 17.25 , 0.00 , 0.00 , 71.37 = 73 : 28.63
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 343 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 110 คน คิดเป็นร้อยละ 32.07%

Powered By www.thaieducation.net