โรงเรียนวัดสองคลอง (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
65
จำนวน(คน) 7 1 8 0 0 49
ร้อยละ 10.77 % 1.54 % 12.31 % 0.00 % 0.00 % 75.38 %
ระดับประถมศึกษา
193
จำนวน(คน) 3 8 40 0 0 142
ร้อยละ 1.55 % 4.15 % 20.73 % 0.00 % 0.00 % 73.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
85
จำนวน(คน) 8 0 25 0 0 52
ร้อยละ 9.41 % 0.00 % 29.41 % 0.00 % 0.00 % 61.18 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 343 คน
จำนวน(คน) 18 9 73 0 0 243
ร้อยละ 5.25 % 2.62 % 21.28 % 0.00 % 0.00 % 70.85 %

258 : 10 , 9 , 48 , 0 , 0 , 191...3.88 , 3.49 , 18.60 , 0.00 , 0.00 , 74.03 = 67 : 25.97
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 343 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 100 คน คิดเป็นร้อยละ 29.15%

Powered By www.thaieducation.net