โรงเรียนวัดพิมพาวาส (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยะวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
80
จำนวน(คน) 7 4 1 0 0 68
ร้อยละ 8.75 % 5.00 % 1.25 % 0.00 % 0.00 % 85.00 %
ระดับประถมศึกษา
218
จำนวน(คน) 8 3 43 0 0 164
ร้อยละ 3.67 % 1.38 % 19.72 % 0.00 % 0.00 % 75.23 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
72
จำนวน(คน) 2 0 15 0 0 55
ร้อยละ 2.78 % 0.00 % 20.83 % 0.00 % 0.00 % 76.39 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 370 คน
จำนวน(คน) 17 7 59 0 0 287
ร้อยละ 4.59 % 1.89 % 15.95 % 0.00 % 0.00 % 77.57 %

298 : 15 , 7 , 44 , 0 , 0 , 232...5.03 , 2.35 , 14.77 , 0.00 , 0.00 , 77.85 = 66 : 22.15
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 370 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 83 คน คิดเป็นร้อยละ 22.43%

Powered By www.thaieducation.net