โรงเรียนวัดบางสมัคร (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยะวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 6 0 1 1 0 44
ร้อยละ 11.54 % 0.00 % 1.92 % 1.92 % 0.00 % 84.62 %
ระดับประถมศึกษา
275
จำนวน(คน) 12 4 28 1 2 228
ร้อยละ 4.36 % 1.45 % 10.18 % 0.36 % 0.73 % 82.91 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
101
จำนวน(คน) 20 4 30 1 2 44
ร้อยละ 19.80 % 3.96 % 29.70 % 0.99 % 1.98 % 43.56 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 428 คน
จำนวน(คน) 38 8 59 3 4 316
ร้อยละ 8.88 % 1.87 % 13.79 % 0.70 % 0.93 % 73.83 %

327 : 18 , 4 , 29 , 2 , 2 , 272...5.50 , 1.22 , 8.87 , 0.61 , 0.61 , 83.18 = 55 : 16.82
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 428 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 112 คน คิดเป็นร้อยละ 26.17%

Powered By www.thaieducation.net