โรงเรียนพรหมานุเคราะห์ (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยะวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
74
จำนวน(คน) 3 2 15 0 0 54
ร้อยละ 4.05 % 2.70 % 20.27 % 0.00 % 0.00 % 72.97 %
ระดับประถมศึกษา
245
จำนวน(คน) 17 9 35 1 0 183
ร้อยละ 6.94 % 3.67 % 14.29 % 0.41 % 0.00 % 74.69 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 319 คน
จำนวน(คน) 20 11 50 1 0 237
ร้อยละ 6.27 % 3.45 % 15.67 % 0.31 % 0.00 % 74.29 %

319 : 20 , 11 , 50 , 1 , 0 , 237...6.27 , 3.45 , 15.67 , 0.31 , 0.00 , 74.29 = 82 : 25.71
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 319 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 82 คน คิดเป็นร้อยละ 25.71%

Powered By www.thaieducation.net