โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยะวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
48
จำนวน(คน) 0 1 1 0 0 46
ร้อยละ 0.00 % 2.08 % 2.08 % 0.00 % 0.00 % 95.83 %
ระดับประถมศึกษา
182
จำนวน(คน) 16 5 35 7 0 119
ร้อยละ 8.79 % 2.75 % 19.23 % 3.85 % 0.00 % 65.38 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
72
จำนวน(คน) 4 0 18 2 0 48
ร้อยละ 5.56 % 0.00 % 25.00 % 2.78 % 0.00 % 66.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 302 คน
จำนวน(คน) 20 6 54 9 0 213
ร้อยละ 6.62 % 1.99 % 17.88 % 2.98 % 0.00 % 70.53 %

230 : 16 , 6 , 36 , 7 , 0 , 165...6.96 , 2.61 , 15.65 , 3.04 , 0.00 , 71.74 = 65 : 28.26
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 302 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 89 คน คิดเป็นร้อยละ 29.47%

Powered By www.thaieducation.net