โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10ฯ (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยะวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
89
จำนวน(คน) 0 5 12 0 0 72
ร้อยละ 0.00 % 5.62 % 13.48 % 0.00 % 0.00 % 80.90 %
ระดับประถมศึกษา
271
จำนวน(คน) 14 17 41 5 1 193
ร้อยละ 5.17 % 6.27 % 15.13 % 1.85 % 0.37 % 71.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 360 คน
จำนวน(คน) 14 22 53 5 1 265
ร้อยละ 3.89 % 6.11 % 14.72 % 1.39 % 0.28 % 73.61 %

360 : 14 , 22 , 53 , 5 , 1 , 265...3.89 , 6.11 , 14.72 , 1.39 , 0.28 , 73.61 = 95 : 26.39
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 360 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 95 คน คิดเป็นร้อยละ 26.39%

Powered By www.thaieducation.net