โรงเรียนวัดบางแสม (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยะวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
111
จำนวน(คน) 4 7 8 0 0 92
ร้อยละ 3.60 % 6.31 % 7.21 % 0.00 % 0.00 % 82.88 %
ระดับประถมศึกษา
304
จำนวน(คน) 13 17 29 1 0 244
ร้อยละ 4.28 % 5.59 % 9.54 % 0.33 % 0.00 % 80.26 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
101
จำนวน(คน) 4 0 15 0 0 82
ร้อยละ 3.96 % 0.00 % 14.85 % 0.00 % 0.00 % 81.19 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 516 คน
จำนวน(คน) 21 24 52 1 0 418
ร้อยละ 4.07 % 4.65 % 10.08 % 0.19 % 0.00 % 81.01 %

415 : 17 , 24 , 37 , 1 , 0 , 336...4.10 , 5.78 , 8.92 , 0.24 , 0.00 , 80.96 = 79 : 19.04
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 516 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 98 คน คิดเป็นร้อยละ 18.99%

Powered By www.thaieducation.net