โรงเรียนบึงสิงโต (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยะวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
71
จำนวน(คน) 5 3 3 3 3 54
ร้อยละ 7.04 % 4.23 % 4.23 % 4.23 % 4.23 % 76.06 %
ระดับประถมศึกษา
196
จำนวน(คน) 7 5 25 0 0 159
ร้อยละ 3.57 % 2.55 % 12.76 % 0.00 % 0.00 % 81.12 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 267 คน
จำนวน(คน) 12 8 28 3 3 213
ร้อยละ 4.49 % 3.00 % 10.49 % 1.12 % 1.12 % 79.78 %

267 : 12 , 8 , 28 , 3 , 3 , 213...4.49 , 3.00 , 10.49 , 1.12 , 1.12 , 79.78 = 54 : 20.22
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 267 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 20.22%

Powered By www.thaieducation.net