โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19 (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยะวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 1 0 3 2 0 21
ร้อยละ 3.70 % 0.00 % 11.11 % 7.41 % 0.00 % 77.78 %
ระดับประถมศึกษา
118
จำนวน(คน) 6 3 16 0 0 93
ร้อยละ 5.08 % 2.54 % 13.56 % 0.00 % 0.00 % 78.81 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
52
จำนวน(คน) 4 0 9 0 0 39
ร้อยละ 7.69 % 0.00 % 17.31 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 197 คน
จำนวน(คน) 11 3 28 2 0 153
ร้อยละ 5.58 % 1.52 % 14.21 % 1.02 % 0.00 % 77.66 %

145 : 7 , 3 , 19 , 2 , 0 , 114...4.83 , 2.07 , 13.10 , 1.38 , 0.00 , 78.62 = 31 : 21.38
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 197 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 22.34%

Powered By www.thaieducation.net