โรงเรียนวัดคลองเจ้า (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยะวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
74
จำนวน(คน) 0 2 4 1 1 66
ร้อยละ 0.00 % 2.70 % 5.41 % 1.35 % 1.35 % 89.19 %
ระดับประถมศึกษา
149
จำนวน(คน) 0 0 22 5 0 122
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 14.77 % 3.36 % 0.00 % 81.88 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 223 คน
จำนวน(คน) 0 2 26 6 1 188
ร้อยละ 0.00 % 0.90 % 11.66 % 2.69 % 0.45 % 84.30 %

223 : 0 , 2 , 26 , 6 , 1 , 188...0.00 , 0.90 , 11.66 , 2.69 , 0.45 , 84.30 = 35 : 15.70
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 223 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 15.70%

Powered By www.thaieducation.net