โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยะวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
147
จำนวน(คน) 18 3 8 0 0 118
ร้อยละ 12.24 % 2.04 % 5.44 % 0.00 % 0.00 % 80.27 %
ระดับประถมศึกษา
334
จำนวน(คน) 23 10 37 0 0 264
ร้อยละ 6.89 % 2.99 % 11.08 % 0.00 % 0.00 % 79.04 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
165
จำนวน(คน) 15 5 24 0 0 121
ร้อยละ 9.09 % 3.03 % 14.55 % 0.00 % 0.00 % 73.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 646 คน
จำนวน(คน) 56 18 69 0 0 503
ร้อยละ 8.67 % 2.79 % 10.68 % 0.00 % 0.00 % 77.86 %

481 : 41 , 13 , 45 , 0 , 0 , 382...8.52 , 2.70 , 9.36 , 0.00 , 0.00 , 79.42 = 99 : 20.58
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 646 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 143 คน คิดเป็นร้อยละ 22.14%

Powered By www.thaieducation.net