โรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค์ (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
62
จำนวน(คน) 5 0 2 0 0 55
ร้อยละ 8.06 % 0.00 % 3.23 % 0.00 % 0.00 % 88.71 %
ระดับประถมศึกษา
213
จำนวน(คน) 48 8 34 2 1 120
ร้อยละ 22.54 % 3.76 % 15.96 % 0.94 % 0.47 % 56.34 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
76
จำนวน(คน) 7 1 8 0 0 60
ร้อยละ 9.21 % 1.32 % 10.53 % 0.00 % 0.00 % 78.95 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 351 คน
จำนวน(คน) 60 9 44 2 1 235
ร้อยละ 17.09 % 2.56 % 12.54 % 0.57 % 0.28 % 66.95 %

275 : 53 , 8 , 36 , 2 , 1 , 175...19.27 , 2.91 , 13.09 , 0.73 , 0.36 , 63.64 = 100 : 36.36
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 351 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 116 คน คิดเป็นร้อยละ 33.05%

Powered By www.thaieducation.net