โรงเรียนวัดบางสาย(บางสายประชาสรรค์) (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยะวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
54
จำนวน(คน) 0 0 2 1 0 51
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.70 % 1.85 % 0.00 % 94.44 %
ระดับประถมศึกษา
176
จำนวน(คน) 8 4 27 2 0 135
ร้อยละ 4.55 % 2.27 % 15.34 % 1.14 % 0.00 % 76.70 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 230 คน
จำนวน(คน) 8 4 29 3 0 186
ร้อยละ 3.48 % 1.74 % 12.61 % 1.30 % 0.00 % 80.87 %

230 : 8 , 4 , 29 , 3 , 0 , 186...3.48 , 1.74 , 12.61 , 1.30 , 0.00 , 80.87 = 44 : 19.13
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 230 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 19.13%

Powered By www.thaieducation.net