โรงเรียนสุเหร่าคลอง 14 (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยะวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 4 3 5 0 0 23
ร้อยละ 11.43 % 8.57 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 65.71 %
ระดับประถมศึกษา
112
จำนวน(คน) 6 7 21 0 0 78
ร้อยละ 5.36 % 6.25 % 18.75 % 0.00 % 0.00 % 69.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 147 คน
จำนวน(คน) 10 10 26 0 0 101
ร้อยละ 6.80 % 6.80 % 17.69 % 0.00 % 0.00 % 68.71 %

147 : 10 , 10 , 26 , 0 , 0 , 101...6.80 , 6.80 , 17.69 , 0.00 , 0.00 , 68.71 = 46 : 31.29
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 147 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 31.29%

Powered By www.thaieducation.net