โรงเรียนสุเหร่าคลองหกวา (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยะวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
48
จำนวน(คน) 4 3 7 0 0 34
ร้อยละ 8.33 % 6.25 % 14.58 % 0.00 % 0.00 % 70.83 %
ระดับประถมศึกษา
125
จำนวน(คน) 13 1 15 1 0 95
ร้อยละ 10.40 % 0.80 % 12.00 % 0.80 % 0.00 % 76.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 173 คน
จำนวน(คน) 17 4 22 1 0 129
ร้อยละ 9.83 % 2.31 % 12.72 % 0.58 % 0.00 % 74.57 %

173 : 17 , 4 , 22 , 1 , 0 , 129...9.83 , 2.31 , 12.72 , 0.58 , 0.00 , 74.57 = 44 : 25.43
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 173 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 25.43%

Powered By www.thaieducation.net