โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยะวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 12 2 7 2 0 24
ร้อยละ 25.53 % 4.26 % 14.89 % 4.26 % 0.00 % 51.06 %
ระดับประถมศึกษา
140
จำนวน(คน) 14 9 23 0 0 94
ร้อยละ 10.00 % 6.43 % 16.43 % 0.00 % 0.00 % 67.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
42
จำนวน(คน) 3 2 10 1 0 26
ร้อยละ 7.14 % 4.76 % 23.81 % 2.38 % 0.00 % 61.90 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 229 คน
จำนวน(คน) 29 13 40 3 0 144
ร้อยละ 12.66 % 5.68 % 17.47 % 1.31 % 0.00 % 62.88 %

187 : 26 , 11 , 30 , 2 , 0 , 118...13.90 , 5.88 , 16.04 , 1.07 , 0.00 , 63.10 = 69 : 36.90
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 229 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 85 คน คิดเป็นร้อยละ 37.12%

Powered By www.thaieducation.net