โรงเรียนสุเหร่าคลอง 15 (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยะวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 2 1 6 0 0 31
ร้อยละ 5.00 % 2.50 % 15.00 % 0.00 % 0.00 % 77.50 %
ระดับประถมศึกษา
115
จำนวน(คน) 8 7 17 6 0 77
ร้อยละ 6.96 % 6.09 % 14.78 % 5.22 % 0.00 % 66.96 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 155 คน
จำนวน(คน) 10 8 23 6 0 108
ร้อยละ 6.45 % 5.16 % 14.84 % 3.87 % 0.00 % 69.68 %

155 : 10 , 8 , 23 , 6 , 0 , 108...6.45 , 5.16 , 14.84 , 3.87 , 0.00 , 69.68 = 47 : 30.32
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 155 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 30.32%

Powered By www.thaieducation.net