โรงเรียนสุเหร่าใหม่ปากคลอง 17 (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยะวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 2 2 8 1 0 11
ร้อยละ 8.33 % 8.33 % 33.33 % 4.17 % 0.00 % 45.83 %
ระดับประถมศึกษา
92
จำนวน(คน) 7 3 15 0 0 67
ร้อยละ 7.61 % 3.26 % 16.30 % 0.00 % 0.00 % 72.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 116 คน
จำนวน(คน) 9 5 23 1 0 78
ร้อยละ 7.76 % 4.31 % 19.83 % 0.86 % 0.00 % 67.24 %

116 : 9 , 5 , 23 , 1 , 0 , 78...7.76 , 4.31 , 19.83 , 0.86 , 0.00 , 67.24 = 38 : 32.76
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 116 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 32.76%

Powered By www.thaieducation.net