โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยะวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
89
จำนวน(คน) 5 4 5 0 4 71
ร้อยละ 5.62 % 4.49 % 5.62 % 0.00 % 4.49 % 79.78 %
ระดับประถมศึกษา
314
จำนวน(คน) 17 11 34 3 18 231
ร้อยละ 5.41 % 3.50 % 10.83 % 0.96 % 5.73 % 73.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 403 คน
จำนวน(คน) 22 15 39 3 22 302
ร้อยละ 5.46 % 3.72 % 9.68 % 0.74 % 5.46 % 74.94 %

403 : 22 , 15 , 39 , 3 , 22 , 302...5.46 , 3.72 , 9.68 , 0.74 , 5.46 , 74.94 = 101 : 25.06
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 403 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 101 คน คิดเป็นร้อยละ 25.06%

Powered By www.thaieducation.net