โรงเรียนวัดประชาบำรุง (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยะวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 3 3 2 1 0 31
ร้อยละ 7.50 % 7.50 % 5.00 % 2.50 % 0.00 % 77.50 %
ระดับประถมศึกษา
104
จำนวน(คน) 9 2 22 0 0 71
ร้อยละ 8.65 % 1.92 % 21.15 % 0.00 % 0.00 % 68.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
54
จำนวน(คน) 3 4 5 0 0 42
ร้อยละ 5.56 % 7.41 % 9.26 % 0.00 % 0.00 % 77.78 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 198 คน
จำนวน(คน) 15 9 29 1 0 144
ร้อยละ 7.58 % 4.55 % 14.65 % 0.51 % 0.00 % 72.73 %

144 : 12 , 5 , 24 , 1 , 0 , 102...8.33 , 3.47 , 16.67 , 0.69 , 0.00 , 70.83 = 42 : 29.17
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 198 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 27.27%

Powered By www.thaieducation.net