โรงเรียนปากคลองบางขนาก (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 3 2 6 5 5 6
ร้อยละ 11.11 % 7.41 % 22.22 % 18.52 % 18.52 % 22.22 %
ระดับประถมศึกษา
108
จำนวน(คน) 20 5 17 25 23 18
ร้อยละ 18.52 % 4.63 % 15.74 % 23.15 % 21.30 % 16.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
46
จำนวน(คน) 5 2 11 7 13 8
ร้อยละ 10.87 % 4.35 % 23.91 % 15.22 % 28.26 % 17.39 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 181 คน
จำนวน(คน) 28 9 34 37 41 32
ร้อยละ 15.47 % 4.97 % 18.78 % 20.44 % 22.65 % 17.68 %

135 : 23 , 7 , 23 , 30 , 28 , 24...17.04 , 5.19 , 17.04 , 22.22 , 20.74 , 17.78 = 111 : 82.22
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 181 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 149 คน คิดเป็นร้อยละ 82.32%

Powered By www.thaieducation.net