โรงเรียนสุเหร่าดอนกลาง (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยะวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 4 2 1 1 0 38
ร้อยละ 8.70 % 4.35 % 2.17 % 2.17 % 0.00 % 82.61 %
ระดับประถมศึกษา
128
จำนวน(คน) 3 4 26 2 2 91
ร้อยละ 2.34 % 3.13 % 20.31 % 1.56 % 1.56 % 71.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 174 คน
จำนวน(คน) 7 6 27 3 2 129
ร้อยละ 4.02 % 3.45 % 15.52 % 1.72 % 1.15 % 74.14 %

174 : 7 , 6 , 27 , 3 , 2 , 129...4.02 , 3.45 , 15.52 , 1.72 , 1.15 , 74.14 = 45 : 25.86
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 174 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 25.86%

Powered By www.thaieducation.net