โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยะวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
68
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 67
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 1.47 % 0.00 % 0.00 % 98.53 %
ระดับประถมศึกษา
171
จำนวน(คน) 0 0 15 0 0 156
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 8.77 % 0.00 % 0.00 % 91.23 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
81
จำนวน(คน) 0 0 5 0 0 76
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.17 % 0.00 % 0.00 % 93.83 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 320 คน
จำนวน(คน) 0 0 21 0 0 299
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.56 % 0.00 % 0.00 % 93.44 %

239 : 0 , 0 , 16 , 0 , 0 , 223...0.00 , 0.00 , 6.69 , 0.00 , 0.00 , 93.31 = 16 : 6.69
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 320 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 6.56%

Powered By www.thaieducation.net