โรงเรียนตลาดคลอง 16 (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยะวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
116
จำนวน(คน) 2 7 8 0 0 99
ร้อยละ 1.72 % 6.03 % 6.90 % 0.00 % 0.00 % 85.34 %
ระดับประถมศึกษา
399
จำนวน(คน) 8 12 30 0 0 349
ร้อยละ 2.01 % 3.01 % 7.52 % 0.00 % 0.00 % 87.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 515 คน
จำนวน(คน) 10 19 38 0 0 448
ร้อยละ 1.94 % 3.69 % 7.38 % 0.00 % 0.00 % 86.99 %

515 : 10 , 19 , 38 , 0 , 0 , 448...1.94 , 3.69 , 7.38 , 0.00 , 0.00 , 86.99 = 67 : 13.01
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 515 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 67 คน คิดเป็นร้อยละ 13.01%

Powered By www.thaieducation.net