โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยะวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
559
จำนวน(คน) 6 2 65 1 4 481
ร้อยละ 1.07 % 0.36 % 11.63 % 0.18 % 0.72 % 86.05 %
ระดับประถมศึกษา
2186
จำนวน(คน) 61 33 349 32 14 1697
ร้อยละ 2.79 % 1.51 % 15.97 % 1.46 % 0.64 % 77.63 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 2745 คน
จำนวน(คน) 67 35 414 33 18 2178
ร้อยละ 2.44 % 1.28 % 15.08 % 1.20 % 0.66 % 79.34 %

2745 : 67 , 35 , 414 , 33 , 18 , 2178...2.44 , 1.28 , 15.08 , 1.20 , 0.66 , 79.34 = 567 : 20.66
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 2745 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 567 คน คิดเป็นร้อยละ 20.66%

Powered By www.thaieducation.net