โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยะวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
69
จำนวน(คน) 2 3 8 1 1 54
ร้อยละ 2.90 % 4.35 % 11.59 % 1.45 % 1.45 % 78.26 %
ระดับประถมศึกษา
236
จำนวน(คน) 27 18 30 15 5 141
ร้อยละ 11.44 % 7.63 % 12.71 % 6.36 % 2.12 % 59.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
96
จำนวน(คน) 13 6 20 2 2 53
ร้อยละ 13.54 % 6.25 % 20.83 % 2.08 % 2.08 % 55.21 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 401 คน
จำนวน(คน) 42 27 58 18 8 248
ร้อยละ 10.47 % 6.73 % 14.46 % 4.49 % 2.00 % 61.85 %

305 : 29 , 21 , 38 , 16 , 6 , 195...9.51 , 6.89 , 12.46 , 5.25 , 1.97 , 63.93 = 110 : 36.07
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 401 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 153 คน คิดเป็นร้อยละ 38.15%

Powered By www.thaieducation.net