โรงเรียนวัดบางปลานัก (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยะวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 0 2 5 1 0 44
ร้อยละ 0.00 % 3.85 % 9.62 % 1.92 % 0.00 % 84.62 %
ระดับประถมศึกษา
126
จำนวน(คน) 0 8 23 0 0 95
ร้อยละ 0.00 % 6.35 % 18.25 % 0.00 % 0.00 % 75.40 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 178 คน
จำนวน(คน) 0 10 28 1 0 139
ร้อยละ 0.00 % 5.62 % 15.73 % 0.56 % 0.00 % 78.09 %

178 : 0 , 10 , 28 , 1 , 0 , 139...0.00 , 5.62 , 15.73 , 0.56 , 0.00 , 78.09 = 39 : 21.91
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 178 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 21.91%

Powered By www.thaieducation.net