โรงเรียนวัดดอนทอง (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยะวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
643
จำนวน(คน) 9 7 76 8 36 507
ร้อยละ 1.40 % 1.09 % 11.82 % 1.24 % 5.60 % 78.85 %
ระดับประถมศึกษา
2626
จำนวน(คน) 94 57 460 115 296 1604
ร้อยละ 3.58 % 2.17 % 17.52 % 4.38 % 11.27 % 61.08 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 3269 คน
จำนวน(คน) 103 64 536 123 332 2111
ร้อยละ 3.15 % 1.96 % 16.40 % 3.76 % 10.16 % 64.58 %

3269 : 103 , 64 , 536 , 123 , 332 , 2111...3.15 , 1.96 , 16.40 , 3.76 , 10.16 , 64.58 = 1158 : 35.42
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 3269 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 1158 คน คิดเป็นร้อยละ 35.42%

Powered By www.thaieducation.net