โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยะวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 2 3 3 1 0 29
ร้อยละ 5.26 % 7.89 % 7.89 % 2.63 % 0.00 % 76.32 %
ระดับประถมศึกษา
129
จำนวน(คน) 13 6 6 3 0 101
ร้อยละ 10.08 % 4.65 % 4.65 % 2.33 % 0.00 % 78.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 167 คน
จำนวน(คน) 15 9 9 4 0 130
ร้อยละ 8.98 % 5.39 % 5.39 % 2.40 % 0.00 % 77.84 %

167 : 15 , 9 , 9 , 4 , 0 , 130...8.98 , 5.39 , 5.39 , 2.40 , 0.00 , 77.84 = 37 : 22.16
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 167 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 22.16%

Powered By www.thaieducation.net