โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยะวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
87
จำนวน(คน) 4 1 7 0 0 75
ร้อยละ 4.60 % 1.15 % 8.05 % 0.00 % 0.00 % 86.21 %
ระดับประถมศึกษา
228
จำนวน(คน) 14 5 26 0 0 183
ร้อยละ 6.14 % 2.19 % 11.40 % 0.00 % 0.00 % 80.26 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
92
จำนวน(คน) 3 6 13 0 0 70
ร้อยละ 3.26 % 6.52 % 14.13 % 0.00 % 0.00 % 76.09 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 407 คน
จำนวน(คน) 21 12 46 0 0 328
ร้อยละ 5.16 % 2.95 % 11.30 % 0.00 % 0.00 % 80.59 %

315 : 18 , 6 , 33 , 0 , 0 , 258...5.71 , 1.90 , 10.48 , 0.00 , 0.00 , 81.90 = 57 : 18.10
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 407 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.41%

Powered By www.thaieducation.net