โรงเรียนวัดไชยธารา (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยะวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 0 0 6 2 0 29
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 16.22 % 5.41 % 0.00 % 78.38 %
ระดับประถมศึกษา
93
จำนวน(คน) 8 3 15 6 7 54
ร้อยละ 8.60 % 3.23 % 16.13 % 6.45 % 7.53 % 58.06 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
46
จำนวน(คน) 3 0 11 1 0 31
ร้อยละ 6.52 % 0.00 % 23.91 % 2.17 % 0.00 % 67.39 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 176 คน
จำนวน(คน) 11 3 32 9 7 114
ร้อยละ 6.25 % 1.70 % 18.18 % 5.11 % 3.98 % 64.77 %

130 : 8 , 3 , 21 , 8 , 7 , 83...6.15 , 2.31 , 16.15 , 6.15 , 5.38 , 63.85 = 47 : 36.15
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 176 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 62 คน คิดเป็นร้อยละ 35.23%

Powered By www.thaieducation.net