โรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาว (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยะวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 0 1 0 0 0 24
ร้อยละ 0.00 % 4.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 96.00 %
ระดับประถมศึกษา
127
จำนวน(คน) 0 2 9 0 0 116
ร้อยละ 0.00 % 1.57 % 7.09 % 0.00 % 0.00 % 91.34 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 152 คน
จำนวน(คน) 0 3 9 0 0 140
ร้อยละ 0.00 % 1.97 % 5.92 % 0.00 % 0.00 % 92.11 %

152 : 0 , 3 , 9 , 0 , 0 , 140...0.00 , 1.97 , 5.92 , 0.00 , 0.00 , 92.11 = 12 : 7.89
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 152 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 7.89%

Powered By www.thaieducation.net