โรงเรียนวัดจรเข้น้อย (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยะวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 1 2 2 1 0 19
ร้อยละ 4.00 % 8.00 % 8.00 % 4.00 % 0.00 % 76.00 %
ระดับประถมศึกษา
26
จำนวน(คน) 4 1 1 1 0 19
ร้อยละ 15.38 % 3.85 % 3.85 % 3.85 % 0.00 % 73.08 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
7
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 4
ร้อยละ 28.57 % 0.00 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 57.14 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 58 คน
จำนวน(คน) 7 3 4 2 0 42
ร้อยละ 12.07 % 5.17 % 6.90 % 3.45 % 0.00 % 72.41 %

51 : 5 , 3 , 3 , 2 , 0 , 38...9.80 , 5.88 , 5.88 , 3.92 , 0.00 , 74.51 = 13 : 25.49
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 58 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 27.59%

Powered By www.thaieducation.net