โรงเรียนวัดชนะสงสาร (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยะวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
67
จำนวน(คน) 9 1 8 1 0 48
ร้อยละ 13.43 % 1.49 % 11.94 % 1.49 % 0.00 % 71.64 %
ระดับประถมศึกษา
255
จำนวน(คน) 9 4 42 1 0 199
ร้อยละ 3.53 % 1.57 % 16.47 % 0.39 % 0.00 % 78.04 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 322 คน
จำนวน(คน) 18 5 50 2 0 247
ร้อยละ 5.59 % 1.55 % 15.53 % 0.62 % 0.00 % 76.71 %

322 : 18 , 5 , 50 , 2 , 0 , 247...5.59 , 1.55 , 15.53 , 0.62 , 0.00 , 76.71 = 75 : 23.29
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 322 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 75 คน คิดเป็นร้อยละ 23.29%

Powered By www.thaieducation.net