โรงเรียนวัดชนะสงสาร (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
68
จำนวน(คน) 16 3 8 0 0 41
ร้อยละ 23.53 % 4.41 % 11.76 % 0.00 % 0.00 % 60.29 %
ระดับประถมศึกษา
257
จำนวน(คน) 11 5 42 1 0 198
ร้อยละ 4.28 % 1.95 % 16.34 % 0.39 % 0.00 % 77.04 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 325 คน
จำนวน(คน) 27 8 50 1 0 239
ร้อยละ 8.31 % 2.46 % 15.38 % 0.31 % 0.00 % 73.54 %

325 : 27 , 8 , 50 , 1 , 0 , 239...8.31 , 2.46 , 15.38 , 0.31 , 0.00 , 73.54 = 86 : 26.46
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 325 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 86 คน คิดเป็นร้อยละ 26.46%

Powered By www.thaieducation.net