โรงเรียนวัดจุกเฌอ (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยะวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
61
จำนวน(คน) 4 4 3 6 6 38
ร้อยละ 6.56 % 6.56 % 4.92 % 9.84 % 9.84 % 62.30 %
ระดับประถมศึกษา
150
จำนวน(คน) 4 6 6 6 4 124
ร้อยละ 2.67 % 4.00 % 4.00 % 4.00 % 2.67 % 82.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
62
จำนวน(คน) 3 2 5 5 4 43
ร้อยละ 4.84 % 3.23 % 8.06 % 8.06 % 6.45 % 69.35 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 273 คน
จำนวน(คน) 11 12 14 17 14 205
ร้อยละ 4.03 % 4.40 % 5.13 % 6.23 % 5.13 % 75.09 %

211 : 8 , 10 , 9 , 12 , 10 , 162...3.79 , 4.74 , 4.27 , 5.69 , 4.74 , 76.78 = 49 : 23.22
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 273 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 68 คน คิดเป็นร้อยละ 24.91%

Powered By www.thaieducation.net