โรงเรียนบ้านโนนเขวา (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 2 1 1 1 1 5
ร้อยละ 18.18 % 9.09 % 9.09 % 9.09 % 9.09 % 45.45 %
ระดับประถมศึกษา
54
จำนวน(คน) 14 3 4 2 3 28
ร้อยละ 25.93 % 5.56 % 7.41 % 3.70 % 5.56 % 51.85 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 65 คน
จำนวน(คน) 16 4 5 3 4 33
ร้อยละ 24.62 % 6.15 % 7.69 % 4.62 % 6.15 % 50.77 %

65 : 16 , 4 , 5 , 3 , 4 , 33...24.62 , 6.15 , 7.69 , 4.62 , 6.15 , 50.77 = 32 : 49.23
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 65 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 49.23%

Powered By www.thaieducation.net