โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปาณิสรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 4 4 2 4 2 30
ร้อยละ 8.70 % 8.70 % 4.35 % 8.70 % 4.35 % 65.22 %
ระดับประถมศึกษา
120
จำนวน(คน) 6 26 14 12 13 49
ร้อยละ 5.00 % 21.67 % 11.67 % 10.00 % 10.83 % 40.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
44
จำนวน(คน) 0 0 3 0 5 36
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.82 % 0.00 % 11.36 % 81.82 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 210 คน
จำนวน(คน) 10 30 19 16 20 115
ร้อยละ 4.76 % 14.29 % 9.05 % 7.62 % 9.52 % 54.76 %

166 : 10 , 30 , 16 , 16 , 15 , 79...6.02 , 18.07 , 9.64 , 9.64 , 9.04 , 47.59 = 87 : 52.41
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 210 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 95 คน คิดเป็นร้อยละ 45.24%

Powered By www.thaieducation.net