โรงเรียนบ้านดงซ่อม (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปาณิสรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 4 1 3 0 2 28
ร้อยละ 10.53 % 2.63 % 7.89 % 0.00 % 5.26 % 73.68 %
ระดับประถมศึกษา
104
จำนวน(คน) 22 11 13 9 6 43
ร้อยละ 21.15 % 10.58 % 12.50 % 8.65 % 5.77 % 41.35 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
79
จำนวน(คน) 5 3 10 2 6 53
ร้อยละ 6.33 % 3.80 % 12.66 % 2.53 % 7.59 % 67.09 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 221 คน
จำนวน(คน) 31 15 26 11 14 124
ร้อยละ 14.03 % 6.79 % 11.76 % 4.98 % 6.33 % 56.11 %

142 : 26 , 12 , 16 , 9 , 8 , 71...18.31 , 8.45 , 11.27 , 6.34 , 5.63 , 50.00 = 71 : 50.00
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 221 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 97 คน คิดเป็นร้อยละ 43.89%

Powered By www.thaieducation.net