โรงเรียนบ้านเกศกาสร (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปาณิสรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 14 1 1 0 0 30
ร้อยละ 30.43 % 2.17 % 2.17 % 0.00 % 0.00 % 65.22 %
ระดับประถมศึกษา
105
จำนวน(คน) 10 0 6 0 0 89
ร้อยละ 9.52 % 0.00 % 5.71 % 0.00 % 0.00 % 84.76 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
75
จำนวน(คน) 11 1 6 0 0 57
ร้อยละ 14.67 % 1.33 % 8.00 % 0.00 % 0.00 % 76.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 226 คน
จำนวน(คน) 35 2 13 0 0 176
ร้อยละ 15.49 % 0.88 % 5.75 % 0.00 % 0.00 % 77.88 %

151 : 24 , 1 , 7 , 0 , 0 , 119...15.89 , 0.66 , 4.64 , 0.00 , 0.00 , 78.81 = 32 : 21.19
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 226 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 22.12%

Powered By www.thaieducation.net