โรงเรียนบ้านลานสะเดา (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปาณิสรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
56
จำนวน(คน) 2 5 1 0 0 48
ร้อยละ 3.57 % 8.93 % 1.79 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
159
จำนวน(คน) 8 6 21 0 0 124
ร้อยละ 5.03 % 3.77 % 13.21 % 0.00 % 0.00 % 77.99 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 215 คน
จำนวน(คน) 10 11 22 0 0 172
ร้อยละ 4.65 % 5.12 % 10.23 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %

215 : 10 , 11 , 22 , 0 , 0 , 172...4.65 , 5.12 , 10.23 , 0.00 , 0.00 , 80.00 = 43 : 20.00
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 215 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00%

Powered By www.thaieducation.net