โรงเรียนบ้านหนองโสน (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปาณิสรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 2 3 1 0 0 22
ร้อยละ 7.14 % 10.71 % 3.57 % 0.00 % 0.00 % 78.57 %
ระดับประถมศึกษา
96
จำนวน(คน) 11 7 12 0 0 66
ร้อยละ 11.46 % 7.29 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 68.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
43
จำนวน(คน) 6 3 9 0 0 25
ร้อยละ 13.95 % 6.98 % 20.93 % 0.00 % 0.00 % 58.14 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 167 คน
จำนวน(คน) 19 13 22 0 0 113
ร้อยละ 11.38 % 7.78 % 13.17 % 0.00 % 0.00 % 67.66 %

124 : 13 , 10 , 13 , 0 , 0 , 88...10.48 , 8.06 , 10.48 , 0.00 , 0.00 , 70.97 = 36 : 29.03
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 167 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 32.34%

Powered By www.thaieducation.net