โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปาณิสรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 0 4 2 0 0 22
ร้อยละ 0.00 % 14.29 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 78.57 %
ระดับประถมศึกษา
99
จำนวน(คน) 8 4 5 2 0 80
ร้อยละ 8.08 % 4.04 % 5.05 % 2.02 % 0.00 % 80.81 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
44
จำนวน(คน) 2 0 3 1 0 38
ร้อยละ 4.55 % 0.00 % 6.82 % 2.27 % 0.00 % 86.36 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 171 คน
จำนวน(คน) 10 8 10 3 0 140
ร้อยละ 5.85 % 4.68 % 5.85 % 1.75 % 0.00 % 81.87 %

127 : 8 , 8 , 7 , 2 , 0 , 102...6.30 , 6.30 , 5.51 , 1.57 , 0.00 , 80.31 = 25 : 19.69
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 171 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 18.13%

Powered By www.thaieducation.net