โรงเรียนบ้านมอสมบัติ (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปาณิสรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 6 7 2 1 0 19
ร้อยละ 17.14 % 20.00 % 5.71 % 2.86 % 0.00 % 54.29 %
ระดับประถมศึกษา
119
จำนวน(คน) 16 3 12 0 0 88
ร้อยละ 13.45 % 2.52 % 10.08 % 0.00 % 0.00 % 73.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 154 คน
จำนวน(คน) 22 10 14 1 0 107
ร้อยละ 14.29 % 6.49 % 9.09 % 0.65 % 0.00 % 69.48 %

154 : 22 , 10 , 14 , 1 , 0 , 107...14.29 , 6.49 , 9.09 , 0.65 , 0.00 , 69.48 = 47 : 30.52
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 154 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 30.52%

Powered By www.thaieducation.net